Seleccionar página

AVISO LEGAL 

 

  • Les dades de caràcter personal que conté l’imprès podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, fent ús de les funcions pròpies que té atribuïdes en l’àmbit de les seues competències, podent dirigir-se a qualsevol òrgan de la mateixa per a exercitar els drets d’accés, la rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l’art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm. 298, de 14 de desembre de 1999) .
  • Los datos de carácter personal que contiene el impreso pueden ser incluidos en un fichero para su tratamiento por la Consellería de Educació, Cultura i Esport, haciendo uso de las funciones propias que tiene atribuidas en el ámbito de sus competencias, pudiendo dirigirse a cualquier órgano de la misma para ejercer los derechos de acceso, la rectificación, cancelación y oposición, todo ello en comformidad con lo que dispone el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE núm. 298, de 14 de diciembre de 1999).